Ochrana oznamovatelů

Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 272 58 611 (dále jen jako „Společnost“) jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).
Společnost zavedla vnitřní oznamovací systém, který je určen pouze pro osoby, které se o možném protiprávním jednání u Společnosti dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost.
Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.


Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:
– má znaky trestného činu,
– má znaky přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
– porušuje Zákon, nebo
– porušuje jiný právní předpis v relevantní oblasti.


Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním podle § 7 odst. 1 písm. c) Zákona, případně jiných orgánům veřejné moci příslušných k řešení oznamovaného protiprávního jednání. Uveřejnění může oznamovatel využít jen v případě, že oznámení nejdříve učinil prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.


Přijímáním a posuzováním důvodnosti oznámení je Společností pověřena příslušná osoba. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Společnosti je Mgr. Norbert Mazzolini, interní právník (dále jen „Příslušná osoba“).
K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:
– v písemné formě adresované Příslušné osobě odeslané na adresu Pivovary Lobkowicz Group, a.s., Nekázanka 858/5, 110 00 Praha 1 s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám Mgr. Norberta Mazzolini“,
– v písemné formě na e-mailovou adresu oznameni@pivovary-lobkowicz.cz,
– telefonní linku +420 731 635 225, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod.,
– osobní jednání, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod., nebo po předchozí dohodě i jinak.


Podané oznámení musí obsahovat následující údaje:
jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, a
informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které naplňuje znaky uvedené v Zákoně.
Příslušná osoba je povinna zajistit ochranu identity oznamovatele tak, aby v souvislosti s učiněným oznámením a jeho vyřizováním bylo zaručeno, že proti oznamovateli nebude ze strany povinného subjektu přikročeno k žádným odvetným opatřením. Zpracování osobních údajů oznamovatele je prováděno za účelem naplnění zákonné povinnosti uložené povinnému subjektu a je tedy v souladu s příslušnými právními předpisy.
Společnost si vyhrazuje možnost anonymní oznámení nepřijímat. V případě, pokud Příslušná osoba v rámci vnitřního oznamovacího systému Společností obdrží anonymní oznámení, toto oznámení toliko založí do evidence a dále s ním nijak nenakládá, a to až do doby, než vyjde dodatečně najevo totožnost anonymního oznamovatele. Ochrana podle Zákona a jiných právních předpisů náleží anonymnímu oznamovateli od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo jej může vystavit odvetnému opatření.
Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti Příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí, pokud ve svém oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
Zjistí-li Příslušná osoba, že se po obsahové stránce nejedná o oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně informuje osobu, která jej učinila.
Vyhodnotí-li Příslušná osoba oznámení jako důvodné, navrhne představenstvu Společnosti přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. O přijatém opatření Společnost neprodleně informuje Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže by vyrozuměním o přijetém opatření došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
Pokud Příslušná osoba nevyhodnotí oznámení jako důvodné, informuje písemně oznamovatele bez zbytečného odkladu o tom, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
Společnost zajistí oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními. Ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení. Podá-li osoba takovéto vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se tím přestupku dle Zákona, za což jí může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.